do góry

Klauzula informacyjna
dotyczy Klientów będących osobami fizycznymi

dla kontrahentów spółki Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informujemy, że:

1)    Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 266658, której został nadany numer NIP 5213409980, REGON 140718909, BDO 000000172, kapitał zakładowy 2.500.000 zł wpłacony w całości (– dalej jako „Interseroh”). 

Z Administratorem można się kontaktować pod numerem telefonu (22) 742 10 22 i pod adresem poczty elektronicznej: biuro@interseroh.pl

2)    Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną, a ponadto przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Interseroh (m.in. wynikających z przepisów podatkowych). Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Interseroh, którym jest dochodzenie i egzekucja przysługujących roszczeń. 

3)    Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym jako administrator danych zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Podmioty te będą mogły przetwarzać dane na podstawie umowy z Interseroh i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, jako administratora danych. Możemy przekazać Pani/Pana dane podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej spółek, której jesteśmy członkiem. 

4)    Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Interseroh może przekazywać Pana dane osobowe także stronom trzecim, mającym siedzibę w państwach nie będących członkami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których, stosownie do decyzji Komisji Europejskiej, może nie być zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W takich przypadkach Interseroh, przed ich przekazaniem, podejmie wszelkie konieczne działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez zawarcie stosownych umów zawierających standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską.

5)    Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6)    Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,

f)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7)    Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia i realizacji umowy.

8)    Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

dotyczy kontrahentów spółki Interseroh Polska Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informujemy, że:

1)    Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Interseroh Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 459881, której został nadany numer NIP 9512367010, REGON 146653200, BDO 000009153 (– dalej jako „Interseroh”). 

Z Administratorem można się kontaktować pod numerem telefonu (12) 313 23 17 i pod adresem poczty elektronicznej: zlecenia@interserohpolska.pl.

2)    Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z zawarciem i realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną, a ponadto przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Interseroh (m.in. wynikających z przepisów podatkowych). Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Interseroh, którym jest dochodzenie i egzekucja przysługujących roszczeń. Dane przetwarzamy wyłącznie, gdy jest to prawnie dozwolone lub za Państwa zgodą, aby realizować usługi zgodnie z zawartymi umowami lub porozumieniami.

3)    Odbiorcy danych

Aby realizować zadania związane z gospodarowaniem odpadami korzystamy z usług firm partnerskich, które mają dostęp do Państwa danych, ale wyłącznie w zakresie określonym przez nas. Współpracujemy tylko z takimi partnerami, dla których ochrona danych osobowych także jest priorytetem. Państwa dane mogą być ponadto udostępnione innym firmom z grupy Interseroh, np. w przypadku zapytań o nasze produkty i usługi. Podmioty te będą mogły przetwarzać dane na podstawie umowy z Interseroh i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, jako administratora danych. Ponadto odbiorami danych są organy władzy publicznej i Urząd Skarbowy.

4)    Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Interseroh może przekazywać Pana dane osobowe także stronom trzecim, mającym siedzibę w państwach nie będących członkami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których, stosownie do decyzji Komisji Europejskiej, może nie być zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W takich przypadkach Interseroh, przed ich przekazaniem, podejmie wszelkie konieczne działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez zawarcie stosownych umów zawierających standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską.

5)    Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6)    Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,

f)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7)    Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia i realizacji umowy.

8)    Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.