do góry

Klauzula informacyjna
dotyczy osób wyznaczonych do kontaktu

dotyczy kontrahentów spółki Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej jako: „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1)    Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 266658, której został nadany numer NIP 5213409980, REGON 140718909, BDO 000000172, kapitał zakładowy 2.500.000 zł wpłacony w całości (– dalej jako „Interseroh”).

Z Administratorem można się kontaktować pod numerem telefonu (22) 742 10 22 i pod adresem poczty elektronicznej: biuro@interseroh.pl

2)    Źródło uzyskania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zostały Administratorowi udostępnione przez przedsiębiorcę, który zawarł z Administratorem umowę: 

a)    o przejęciu i wykonywaniu obowiązku przedsiębiorcy w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i/lub 

b)    o przejęciu i wykonywaniu obowiązku przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów i/lub 

c)    w sprawie pośredniczenia przy organizowaniu zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów,

który wskazał Panią/Pana jako osobę, przy pomocy której będzie realizować tę umowę (dalej jako „Przedsiębiorca”).

3)    Zakres udostępnionych danych

Udostępnione dane obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

4)    Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane w celu wykonania umowy o przejęcie obowiązku w zakresie zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, zawartej pomiędzy Administratorem a Przedsiębiorcą. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji swojego uzasadnionego interesu w postaci konieczności wykonania umowy zawartej z Przedsiębiorcą.

5)    Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym jako Administrator zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Ponadto, możemy przekazać Pani/Pana dane podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej spółek, której jesteśmy członkiem. Administrator może przekazywać dane osobowe także stronom trzecim, mającym siedzibę w państwach niebędących członkami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których, stosownie do decyzji Komisji Europejskiej, może nie być zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W takich przypadkach Administrator, przed ich przekazaniem, podejmie wszelkie konieczne działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez zawarcie stosownych umów zawierających standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską.

6)    Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

7)    Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8)   Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

dotyczy kontrahentów spółki Interseroh Polska Sp. z o. o.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej jako: „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1)    Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Interseroh Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 459881, której został nadany numer NIP 9512367010, REGON 146653200, BDO 000009153 (– dalej jako „Interseroh”). 

Z Administratorem można się kontaktować pod numerem telefonu (12) 313 23 17 i pod adresem poczty elektronicznej: zlecenia@interseroh.pl.

2)    Źródło uzyskania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zostały Administratorowi udostępnione przez przedsiębiorcę, który zawarł z Administratorem umowę:

a)    o odbiór i zagospodarowanie odpadów,

b)    sprzedaży odpadów,

c)    o współpracy,

d)    o administrowanie obrotu handlowego,

e)    Zielony Kontrakt,

f)    Inną niewymienioną powyżej umowę, której realizacja wymaga udostępniania Pani/Pana danych osobowych, 

który wskazał Panią/Pana jako osobę, przy pomocy której będzie realizować tę umowę (dalej jako „Przedsiębiorca”).

3)    Zakres udostępnionych danych

Udostępnione dane obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe, adres kontaktowy.

4)    Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane w celu wykonania umowy:

a)    o odbiór i zagospodarowanie odpadów,

b)    sprzedaży odpadów,

c)    o współpracy,

d)    o administrowanie obrotu handlowego,

e)    Zielony Kontrakt,

f)    Inną niewymienioną powyżej umowę, której realizacja wymaga udostępniania Pani/Pana danych osobowych, 

zawartej pomiędzy Administratorem a Przedsiębiorcą. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji swojego uzasadnionego interesu w postaci konieczności wykonania umowy zawartej z Przedsiębiorcą.

5)    Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym jako Administrator zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. podwykonawcom w zakresie usług świadczonych w ramach umowy głównej. Ponadto, możemy przekazać Pani/Pana dane podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej spółek, której jesteśmy członkiem. Administrator może przekazywać dane osobowe także stronom trzecim, mającym siedzibę w państwach niebędących członkami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których, stosownie do decyzji Komisji Europejskiej, może nie być zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W takich przypadkach Administrator, przed ich przekazaniem, podejmie wszelkie konieczne działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych, w szczególności poprzez zawarcie stosownych umów zawierających standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską.

6)    Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

7)    Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8)    Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.