do góry
  • Zrównoważony rozwój 2017

    Zamknięty obieg w zarządzaniu surowcami w celu uniknięcia marnotrawstwa. Osiągnięcia Interseroh na tym polu prezentuje najnowszy numer magazynu poświęconego zrównoważonemu rozwojowi.

    Pobierz magazyn w wersji angielskiej

Zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem

Dla Interseroh zrównoważony rozwój jest podstawą strategii korporacyjnej. Za wszystkie działania biznesowe bierzemy osobistą odpowiedzialność - z myślą o naszych klientach i pracownikach, a także pamiętając o środowisku i ogóle społeczeństwa. Szczególną uwagę przykładamy do formułowania strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju i rocznych celów firmy w tym obszarze.

Strategia zrównoważonego rozwoju Interseroh

W naszym filmie pokazujemy, co oznacza dla nas zrównoważony rozwój, jak wpłynęło to na naszą strategię korporacyjną i co chcemy osiągnąć w przyszłości.

Strategia zrównoważonego rozwoju Interseroh
zero waste – bez marnowania

bez marnowania pomysłów

bez marnowania zasobów

zero waste solutions

Oval-bg-04

Innowacje są siłą napędową udanych procesów transformacji. Licząc się z ryzykiem porażki, testujemy każdy nowy pomysł, który przybliża nas do gospodarki o obiegu zamkniętym. Tylko w ten sposób możemy dokonać zdecydowanych zmian w gospodarce linearnej.

Wspieramy naszych klientów w ich wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju i wprowadzaniu tych zagadnień do raportowania pozafinansowego, wykorzystując przy tym potencjał cyfryzacji usług.

Przedłużamy żywotność produktu, wykorzystując nowe rynki i poszerzając modele biznesowe – dzięki wdrożeniu tych mechanizmów pomogliśmy zwiększyć zyski o co najmniej 20 procent.

Aby zapewnić bardziej efektywne wykorzystanie zasobów na linii produkcja-sprzedaż detaliczna, opracowujemy nowe rozwiązania w zakresie projektowania opakowań lepiej dostosowanych do recyklingu.

Wierzymy, że w przyszłości wykorzystanie zasobów musi się opierać na zasadzie ‘zero waste - bez marnowania’. Właśnie dlatego każdego dnia pracujemy nad nowymi rozwiązaniami w zakresie zamykania obiegu surowców.

Aby w przyszłości uwolnić planetę od odpadów z tworzyw sztucznych, nieustannie opracowujemy nowe rozwiązania upcyklingowe dla tworzyw sztucznych. Skupiamy się także na poprawie jakości i ilości surowców wtórnych, które wytwarzamy i oferujemy producentom.

Jeżeli globalne ocieplenie ma się utrzymać poniżej granicy 2°C, trzeba zerwać związek pomiędzy światowym zużyciem zasobów i wzrostem gospodarczym. Stąd nasze dążenie do kreowania rozwiązań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i intencja wygenerowania oszczędności na poziomie co najmniej 3 milionów ton zasobów oraz 500 000 ton CO2e (ekwiwalent dwutlenku węgla) rocznie.

Aby osiągnąć znaczące zmniejszenie wpływu na środowisko, szczególnie na obszarach miejskich, stosujemy zintegrowane podejście do zapobiegania powstawaniu odpadów i osiągania znacznego wzrostu wskaźników recyklingu.

Nasi pracownicy i ich możliwości leżą w centrum naszej eksperckiej pozycji dostawcy usług środowiskowych. Aby mieć pewność, że każdego dnia wykonują swoją prace dla klientów na najwyższym poziomie, musimy zadbać o ich zdrowie, bezpieczeństwo, motywację i rozwój zawodowy.

Chcemy promować zdrowie fizyczne i psychiczne naszych pracowników i osiągnąć statystyki zwolnień lekarskich oraz fluktuacji pracowników znacząco niższe niż te typowe dla branży. Dlatego zapewniamy bezpieczne, zorientowane na wartość dodaną i innowacyjne środowisko pracy, które wspiera rozwój osobisty.

Pragniemy zapewnić szanse na zaangażowanie absolutnie wszystkim pracownikom, bez względu na pozycję w obrębie firmy oraz niezależnie od wieku, płci, pochodzenia, wyznawanej religii, czy statusu społecznego. Dlatego dbamy o to, by szanse były równe dla wszystkich (potencjalnych) pracowników naszej firmy.

Aby rozwinąć kompleksową gospodarkę w obiegu zamkniętym, musimy dzielić się naszym doświadczeniem i wiedzą - nie tylko z naszymi klientami, ale także przedstawicielami różnych branż i całym społeczeństwem. Jest to jedyny sposób na zwiększenie świadomości ekologicznych i wygenerowanie ekonomicznych korzyści płynących z efektywnego zarządzania w obiegu zamkniętym.

Uważamy, że naszym obowiązkiem jest promowanie zrównoważonego stylu życia i wzorców konsumpcji. W tym kontekście działamy jako pośrednik, aby zapewnić, że wiedza o gospodarce o obiegu zamkniętym trafia do sektora edukacyjnego, polityki, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego.

Chcemy rozwijać i upowszechniać (międzynarodowo) standardy oraz rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym odpowiednie dla każdej branży. W tym celu ściśle współpracujemy z naszymi partnerami, interesariuszami, dostawcami i klientami.

Jednocześnie dajemy naszym pracownikom przestrzeń twórczą, by sami mogli brać udział lub współtworzyć rozwiązania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

blisko

bez marnowania talentu

bez marnowania wiedzy

Globalne cele – lokalne korzenie: tło naszej strategii

Chcemy aktywnie stawić czoło globalnym wyzwaniom w zakresie zrównoważonego rozwoju. Właśnie dlatego ściśle dostosowaliśmy naszą strategię zrównoważonego rozwoju do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) wyznaczonych przez ONZ. W toku analizy ważności, zidentyfikowaliśmy obszary i cele, w których nasz wkład przełoży się na największy wpływ, i które nasi interesariusze uważają za najistotniejsze. Rada Ekspertów ds. Zrównoważonego Rozwoju Interseroh pomogła nam także ustalić priorytety i doprecyzować nasz plan. Członkowie Rady czerpią swoje doświadczenie z sektora produkcyjnego, handlu detalicznego, prowadzenia badań i działalności na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Proces ten zaowocował wskazaniem czterech obszarów działania, które odzwierciedlają nasze strategiczne zasady i wskazują, na czym powinniśmy się skupić.
Nasz  program zrównoważonego (document w języku angielskim) rozwoju wyznacza konkretne cele w tych strategicznych punktach. Każdego roku publikujemy pełne informacje na temat naszych planów i postępów.

Cztery filary sukcesu

Model biznesowy Interseroh opiera się na czterech zasadach: ReDuce, ReUse, ReCycle i ReThink. Wszystkie one są ukierunkowane na holistyczną gospodarkę o obiegu zamkniętym i łączą się z naszą ogólną misją ‘zero waste – bez marnowania’.

104000

104 000 ton CO2 – ślad węglowy Interseroh – Interseroh’s corporate carbon footprint (CCF). Po raz pierwszy ślad węglowy dla Interseroh został obliczony w 2015 roku, aby uzyskać przejrzyste dane dotyczące emisji w całym łańcuchu wartości. Największy udział w generowaniu śladu węglowego ma transport, który odpowiada za emisję 63 372 ton CO2.

36.2

Oszczędność około 36,2 milionów ton zasobów pierwotnych. W samym tylko 2016 roku działalność recyklingowa ALBA Group w Niemczech, Austrii, Polsce i Słowenii pomogła zaoszczędzić 36,2 mln ton zasobów pierwotnych.

4.3

Zapobiegliśmy emisji do środowiska 4,3 milionów ton gazów cieplarnianych. Oszczędność zasobów pierwotnych na poziomie 36,2 mln ton pomogła też uniknąć emisji prawie 6 mln ton gazów cieplarnianych.

2168

–2 168 tony CO2 W 2017 r. emisje gazów cieplarnianych w lokalizacjach Interseroh (w tym podróże służbowe) wyniosły 28 144 ton CO₂, co oznacza spadek o 2 168 ton w ujęciu rok do roku. Oznacza to redukcję o 7,2% rok do roku.

25

Ponad 25 lat działalności na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. W 2016 roku Interseroh obchodziła swoją 25-tą rocznicę działalności. Od początku swojej obecności na rynku Interseroh zdołała przywrócić do obiegu ponad 15 milionów ton surowców w samym tylko segmencie opakowań.

31

31 placówek. Interseroh prowadzi obecnie 31 placówek w ośmiu krajach, w tym nowe centrum recyklingu tworzyw sztucznych, otwarte w 2016 roku w Maribor na Słowenii oraz - uruchomiony w 2017 roku - zakład naprawczy sprzętu IT w pobliżu Berlina.

515.6

Obrót na poziomie 515,6 milionów euro. W roku 2017, obrót Interseroh ponownie wzrósł - o 4,8%. Zyski spadły do 20.7 milionów euro (w porównaniu z 27.3 miliona euro w roku 2016).

1583

1.583 pracowników. W 2017 roku, zatrudnienie w Interseroh nieznacznie spadło – o 3.8% do 1583 osób (w porównaniu z 1646 pracownikami w 2016 roku)

21

21 procent stanowisk kierowniczych zajmują kobiety. W 2016 roku kobiety zajmowały 21,3 procent stanowisk kierowniczych Interseroh na wszystkich szczeblach zarządzania (w 2015 roku odsetek ten wynosił 24,5 procent).