do góry

Zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem

Dla Interseroh zrównoważony rozwój jest podstawą strategii korporacyjnej. Za wszystkie działania biznesowe bierzemy osobistą odpowiedzialność - z myślą o naszych klientach i pracownikach, a także pamiętając o środowisku i ogóle społeczeństwa. Szczególną uwagę przykładamy do formułowania strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju i rocznych celów firmy w tym obszarze.

Nasz model biznesowy: ReUse, ReDuce, ReCycle, ReThink

W zakresie zamykania cyklu życia produktów, surowców lub pętli logistycznych, Interseroh jest jednym z wiodących dostawców usług. Od ponad 25 lat zabezpieczamy dostawy surowców społeczeństwu i gospodarce, redukując jednocześnie negatywny wpływ na środowisko.

Nasza misja i cel przyświecający działaniom dla klientów w całej Europie są jasne: opracowanie rozwiązań „zero waste” (bez marnowania). To nasze określenie na usługi pozwalające przedłużyć żywotność produktów, zamknąć obieg surowców i projektować produkty z myślą o wydajnym wykorzystaniu surowców. W ten sposób przyczyniamy się do kształtowania gospodarki o obiegu zamkniętym. To również sprawia, że nasz model biznesowy jest tak niezwykły.

ReDuce – Ten obszar działalności łączy klasyczne procesy logistyczne z naszą kompetencją w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, utylizacji i przyjmowania zwrotów. Nasi klienci uzyskują korzyści wdrażając na przykład zaawansowane systemy ponownego użycia.

ReUse – W ramach tego obszaru działalności, wspólnie z partnerami, tworzymy dla naszych Klientów koncepcje dotyczące sortowania, ponownego przetwarzania i wykorzystania produktów, jak również organizujemy i zajmujemy się systemami przyjmowania zwrotów. Szczególne znaczenie mają tutaj rozwiązania związane z przyjmowaniem zużytego sprzętu elektronicznego.

ReCycle – Na tym polu skupiamy się na zamykaniu obiegu materiałów w oparciu o rozwiązania utylizacyjne i recykling. Zaopatrujemy naszych Klientów w surowce wtórne, dzięki którym możliwa jest produkcja nowych produktów plastikowych z recyklatów.

ReThink – Ten obszar działalności obejmuje usługi zarządzania obiektami we wszystkich siedzibach, filiach i oddziałach naszych Klientów. Oferujemy kompleksową obsługę – poczynając od usuwania odpadów po konserwację – zawsze stawiając sobie za cel zwiększenie Państwa wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju.

INFORMACJE O FIRMIE

104000

104 000 ton CO2 – ślad węglowy Interseroh – Interseroh’s corporate carbon footprint (CCF). Po raz pierwszy ślad węglowy dla Interseroh został obliczony w 2015 roku, aby uzyskać przejrzyste dane dotyczące emisji w całym łańcuchu wartości. Największy udział w generowaniu śladu węglowego ma transport, który odpowiada za emisję 63 372 ton CO2.

51.8

Oszczędność około 51,8 milionów ton zasobów pierwotnych. W samym tylko 2015 roku działalność recyklingowa ALBA Group w Niemczech, Austrii, Polsce i Słowenii pomogła zaoszczędzić 51,8 mln ton zasobów pierwotnych.

5900000

Zapobiegliśmy emisji do środowiska 5,9 milionów ton gazów cieplarnianych. Oszczędność zasobów pierwotnych na poziomie 51,8 mln ton pomogła też uniknąć emisji prawie 6 mln ton gazów cieplarnianych.

1216

–1 216 ton CO2 mniej. W 2016 roku emisja gazów cieplarnianych wynikających z działalności Interseroh (włączając wyjazdy służbowe) wyniosła 30 312 ton CO₂ - oznacza to spadek o 1 216 ton w stosunku do roku poprzedniego, czyli 3,9 procent rok do roku.

25

Ponad 25 lat działalności na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. W 2016 roku Interseroh obchodziła swoją 25-tą rocznicę działalności. Od początku swojej obecności na rynku Interseroh zdołała przywrócić do obiegu ponad 15 milionów ton surowców w samym tylko segmencie opakowań.

31

31 placówek. Interseroh prowadzi obecnie 31 placówek w ośmiu krajach, w tym nowe centrum recyklingu tworzyw sztucznych, otwarte w 2016 roku w Maribor na Słowenii oraz - uruchomiony w 2017 roku - zakład naprawczy sprzętu IT w pobliżu Berlina.

492

Sprzedaż na poziomie 429 milionów euro. W 2016 roku przychody Interseroh ponownie wzrosły o 4,7 procent. Zysk nieznacznie spadł do 27,3 mln euro (w stosunku do 30,5 mln euro w 2015 roku).

1646

1646 pracowników. W 2016 roku liczba pracowników Interseroh wzrosła do 1646 pracowników, a więc nieznacznie, bo o 1,8 procenta. Zwiększyliśmy również liczbę uczniów i praktykantów do 19 (w stosunku do 15 osób w 2015 roku).

21

21 procent stanowisk kierowniczych zajmują kobiety. W 2016 roku kobiety zajmowały 21,3 procent stanowisk kierowniczych Interseroh na wszystkich szczeblach zarządzania (w 2015 roku odsetek ten wynosił 24,5 procent).

Strategia na rzecz jeszcze bardziej zrównoważonego rozwoju

Dla Interseroh działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju jest zarówno elementem modelu biznesowego, jak i strategii. Współpraca w tym zakresie jest więc jednym z fundamentów naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Co roku współpracujemy z klientami, aby opracowywać nowe rozwiązania, które pozwalają zamknąć obieg surowców i oszczędzać zasoby. Kołem zamachowym tych działań są pracownicy – dla nich chcemy być najbardziej atrakcyjnym pracodawcą w branży. Z pomocą pracowników i wsparciem naszego zespołu ds. zrównoważonego rozwoju pracujemy też w celu zmniejszania z roku na rok naszego śladu ekologicznego. Jako ambasador ds. zrównoważonego rozwoju chcemy również upowszechniać wizję przyszłości zero waste (bez marnowania) wśród szerszej publiczności. Przełożyliśmy te cele na pięć kryteriów, które co roku wykorzystujemy do oceny własnych postępów.

Zespół Doradców ds. Zrównoważonego Rozwoju Interseroh

W 2016 roku powołaliśmy Zespół Doradców ds. Zrównoważonego Rozwoju Interseroh. Sześciu zewnętrznych członków Zespołu łączy ekspercką wiedzę o zrównoważonym rozwoju z różnych dziedzin: badań, działalności biznesowej i społeczeństwa obywatelskiego z praktyką pracy w sektorach: finansowym, konsultingu, handlu detalicznego, budownictwa i gospodarki o obiegu zamkniętym. Dwa razy w roku tych sześciu ekspertów spotyka się z członkami zarządu i zespołem zarządzającym zrównoważonym rozwojem Interseroh. Celem tych spotkań jest omówienie ogólnych zagadnień dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego i recyklingu, opracowanie pomysłów i propozycji dalszego rozwoju strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz określenie nowych kierunków w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Program zrównoważonego rozwoju: dostosowujemy się do naszych własnych standardów

Każdego roku określamy cele w oparciu o naszą strategię zrównoważonego rozwoju. Używamy ich, jako wytycznych w doborze i prowadzeniu inicjatyw oraz do mierzenia naszych postępów. Program Zrównoważonego Rozwoju Interseroh sprawia, że cele te są przejrzyste.

Analiza priorytetów według GRI C4

Aby zidentyfikować obszary związane ze zrównoważonym rozwojem, które mają znaczenie dla firmy, stosujemy analizę biorącą pod uwagę różnorodne czynniki. Takie podejście jest owocem pogłębionych dyskusji z wybranymi klientami, badaczami, naszymi pracownikami i zarządem firmy. Aby opracować solidną strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju, konieczna jest komunikacja ze wszystkimi zainteresowanymi stronami - nam przyniosła ona wiele cennych pomysłów.

Masz pytania?